M.Phil on Regenerative Medicine & Translational Science

List of Students

  1. Priyam Chatterjee
  2. Jaya Samanta
  3. Anwesh Ghosh
  4. Aroop Chaudhuri
  5. Rupam Sarkar
  6. Akash Agarwalla
  7. Sudeshna Kar
  8. Sandipan Mukherjee
  9. Partha Pratim Das